การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า