ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 500,178,520 72.03
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,198,800 2.04
3. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 6,895,300 0.99
4. กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 6,888,700 0.99
5. UOB LONG TERM EQUITY FUND 6,806,100 0.98
6. นาย ปริญญา เธียรวร 6,640,000 0.96
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,164,800 0.89
8. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 5,396,200 0.78
9. กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 4,606,700 0.66
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4,064,900 0.59
11. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 3,560,400 0.51
12. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 3,496,200 0.50